Logo Logo

TERMS AND CONDITIONS

This is the Dutch version of the Terms and Conditions. A translation of this document is being prepared.

 1. Algemeen
  1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere offerte, opdrachtbevestiging, bestelbon, dienstverleningsovereenkomst, verkoop- of aankoopovereenkomst tussen More Than Code BV, BTW BE0678.903.295, RPR Antwerpen (Afdeling Mechelen) met maatschappelijke zetel te 2560 Bevel (Nijlen), Tolbroek 42.
  2. Huidige algemene voorwaarden van More Than Code zijn specifiek van toepassing op diensten/prestaties verricht door haar subdivisie Lyax. Daarom wordt in onderhavige specifieke algemene voorwaarden van More Than Code steeds melding gemaakt Lyax in plaats van More Than Code. Deze specifieke voorwaarden van Lyax - a More Than Code division met betrekking tot diensten/prestaties aangeboden door de Lyax divisie hebben steeds voorrang op andere algemene voorwaarden van More Than Code welke betrekking hebben op diensten/prestaties welke niet door de subdivisie Lyax verzorgd worden.”
  3. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleert de schriftelijke overeenkomst.
  4. De Klant wordt geacht zich volledig en onherroepelijk akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling of opdracht. De aanvaarding impliceert dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van eigen algemene voorwaarden zodat deze niet tegenstelbaar zijn aan Lyax.
  5. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet afdwingbaar of strijdig met dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval wordt de betwiste bepaling vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel van de oorspronkelijke bepaling.
 2. Totstandkoming van overeenkomsten
  1. Alle prijslijsten, offertes en contractvoorstellen van Lyax zijn vrijblijvend, gelden ten titel van inlichting en binden haar als dusdanig niet. Behoudens andersluidend dwingend recht, verbindt elke door de Klant gedane bestelling of opdracht de Klant, doch Lyax slechts na schriftelijke bevestiging of aanvaarding ervan.
  2. Offertes blijven steeds 14 dagen geldig, te rekenen vanaf de dag van opmaak. Indien na 14 dagen geen correspondentie over de offerte heeft plaatsgevonden, zal deze vervallen.
  3. De Klant kan een aanvaarde opdracht annuleren mits betaling van een schadevergoeding van 50% van het totaalbedrag van de opdracht, dewelke van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd is na bevestiging voor Lyax van de annulering van de opdracht.
 3. Omschrijving van de te leveren diensten
  1. Een beschrijving van de te leveren diensten is opgenomen in een afzonderlijke overeenkomst tussen Lyax en de Klant.
  2. Onverminderd hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, erkent en aanvaardt de Klant de technische beperkingen, garantiebeperkingen en/of eventuele andere opmerkingen en voorbehouden zoals opgenomen in de offerte, de opdrachtbevestiging en/of enige afzonderlijke overeenkomst tussen Lyax en de Klant.
 4. Prijzen en betaling
  1. De goederen en diensten worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld op de opdrachtbevestiging. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn de door Lyax vermelde prijzen excl. taksen en BTW, die integraal ten laste van de Klant zijn.
  2. Wijzigingen door de Klant na de initiële opdracht, zullen enkel worden doorgevoerd indien (i) Lyax hiermee uitdrukkelijk schriftelijk instemt; en (ii) de Klant aanvaardt dat Lyax alle bijkomende prijsaanpassingen en kosten integraal aan de Klant kan doorrekenen.
  3. Facturen dienen schriftelijk te worden geprotesteerd binnen de 8 dagen na verzending van de factuur bij gebreke waaraan de facturen als definitief aanvaard worden beschouwd.
  4. Behoudens afwijkende bepaling, is de factuur van Lyax contant en netto betaalbaar op diens rekeningnummer AXA IBAN BE70 7512 0874 2525 – BIC AXAB BE 22 uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum in de valuta opgegeven in de factuur.
  5. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van 10% verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag, alsook een schadevergoeding van 150€, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
  6. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Lyax zich bovendien het recht voor om de uitvoering van de lopende overeenkomst te schorsen, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, tot Lyax de volledige betaling (incl. interesten en kosten) heeft ontvangen. Deelbetalingen op vervallen schuldvorderingen zullen in eerste instantie toegerekend worden op de verschuldigde intresten en dan pas op de hoofdsom.
  7. Indien Lyax op enig moment twijfels heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Klant, behoudt Lyax zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen.
 5. Levering
  1. Lyax verbindt zich ertoe alle nodige inspanningen te leveren om de opdracht op de overeengekomen opleveringstermijn zo goed mogelijk na te komen.
  2. De overeenkomst die gesloten wordt tussen Lyax en de Klant zal zich kwalificeren als middelenovereenkomst. Dit wil zeggen dat Lyax alles in haar macht zal doen om de overeenkomst tot een goed einde te brengen.
 6. Controle, klachten en garantie
  1. De Klant verbindt zich ertoe om de geleverde diensten bij de oplevering onmiddellijk na te kijken en te onderzoeken of de kwaliteit ervan overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Door de oplevering van de diensten te aanvaarden bevestigt de Klant dat de opdracht volledig is, conform de overeenkomst opgesteld tussen de partijen.
  2. Klachten in verband met de niet-overeenstemming dienen onverwijld bij oplevering, dan wel uiterlijk binnen de 7 dagen aan Lyax te worden gemeld per e-mail en met vermelding van relevante gegevens, bij gebreke waaraan Lyax elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen.
 7. Aansprakelijkheid en overmacht
  1. Indien Lyax (met inbegrip van haar werknemers) aansprakelijk zou zijn t.a.v. de Klant uit welke hoofde ook, is Lyax slechts aansprakelijk voor de (materiële en fysieke) schade veroorzaakt (i) door de ondeugdelijkheid van de door haar geleverde goederen of (ii) naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar zware of opzettelijke fout of haar bedrog. Voor overige fouten is Lyax niet aansprakelijk.
  2. Ingeval Lyax aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van Lyax beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht van de Klant, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  3. Lyax is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte schade (met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet, verkoop of winst, gemiste besparingen, onverkoopbaarheid van goederen en schade aan derden).
  4. De Klant vrijwaart Lyax voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Lyax toerekenbaar is.
  5. In geval van overmacht zal Lyax niet aansprakelijk zijn tegenover de Klant en zal Lyax geen schadevergoeding verschuldigd zijn. De contractuele verplichtingen van Lyax worden opgeschort tot het geval van overmacht ophoudt te bestaan. Indien het geval van overmacht gedurende 30 dagen of meer voortduurt, zijn Lyax en de Klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder schadevergoeding. Als overmacht wordt beschouwd elke omstandigheid die de uitvoering of levering door Lyax zou hinderen en waarop de onderneming geen controle heeft.
 8. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle goederen blijven volle eigendom van Lyax tot volledige betaling van alle factuurbedragen, inclusief kosten, intresten en schadevergoeding.
 9. Ontbinding
  1. Lyax heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging of voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (in het bijzonder de betaling van facturen); (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of een WCO-procedure door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; (iv) indien de Klant weigert om een voorafgaande betaling te verrichten c.q. andere door Lyax gevraagde zekerheden te stellen.
  2. In geval van ontbinding heeft Lyax tevens recht op een schadevergoeding van 50% van het factuurbedrag als vergoeding voor de kosten, rente, winstderving en schade die Lyax heeft geleden, onverminderd het recht van Lyax om vergoeding van eventueel hogere schade te vorderen, en worden alle vorderingen van Lyax op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 10. Intellectuele eigendom
  1. Lyax kan in het kader van de overeenkomst bepaalde intellectuele eigendomsrechten creëren, waaronder, maar niet beperkt tot plannen, tekeningen, specificaties, specificaties, rapporten, adviezen, analyses, ontwerpen, methodieken, code, kunstwerken of enig ander element dat nodig is voor de dienstverlening aan de Klant.
  2. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, behoren de door Lyax in het kader van de dienstverlening aan Klant gegenereerde zaken waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, toe aan Lyax.
  3. Lyax verleent niet-exclusieve, onherroepelijke en royaltyvrije toestemming om de door Lyax gemaakte materialen te gebruiken voor interne doeleinden van de Klant. De Klant heeft echter niet het recht om de elementen die onder de intellectuele eigendomsrechten vallen en die door de Lyax zijn gegenereerd, te kopiëren, te wijzigen, te verspreiden of op een andere manier te publiceren en zal derden niet toestaan dit te doen.
  4. De Klant is en blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de gegevens, bestanden en documenten die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de Lyax worden overgedragen of ter beschikking gesteld.
 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
  2. Behoudens andersluidend dwingend recht, behoren alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

Deze algemene voorwaarden werden het laatst nagekeken op 01/04/2021.

Voor verdere vragen hieromtrent, kan u steeds contact opnemen via e-mail op [email protected] of bezoek de website op www.lyax.be.