Logo Logo

Privacy policy

This is the Dutch version of the privacy policy. A translation of this document is being prepared.

Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerkingen van Lyax, een onderdeel van More Than Code BV (hierna “Lyax”), gevestigd te 2560 Bevel (Nijlen), Tolbroek 42, BTW BE BE0678.903.295, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. Vragen in verband met deze Privacy Policy kunnen verzonden worden aan Kelly Alix, bestuurder, [email protected].

Persoonsgegevens

Deze Privacy Policy heeft betrekking op uw persoonsgegevens.

Het begrip persoonsgegevens wordt geïnterpreteerd volgens de definitie komende uit art 4, 1) AVG: “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

De persoonsgegevens die door Lyax actief verwerkt worden zijn: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Verwerkingsdoeleinden

Lyax verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten voor klanten- en opdrachtbeheer (o.a. administratie, opvolgen van opdrachten, facturatie).

Daarnaast worden er door middel van cookies bepaalde anonieme gegevens verzameld. Voor meer informatie hierover, verwijs ik u graag naar onze Cookie Policy.

Rechtsgrond van de verwerking

Indien Lyax door de klant gecontacteerd wordt (via de website, sociale media, …) met het verzoek om inlichtingen, worden de verstrekte persoonsgegevens verwerkt op basis van de toestemming.

Wanneer de verwerking gebeurd op basis van de toestemming, heeft de betrokkene steeds de mogelijkheid om zijn toestemming voor verwerking in te trekken.

Indien Lyax en de klant later tot een overeenkomst komen, zullen de gegevens tevens verwerkt worden op grond van de uitvoering van de overeenkomst.

Doorgifte aan derden

Indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en de vooropgestelde doelen, zullen de persoonsgegevens met derden binnen de Europese Unie gedeeld worden. Lyax garandeert dat deze ontvangers de passende technische en organisatorische maatregelen genomen hebben ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (oa op het gebied van boekhouding).

Indien geen wettelijke termijn bepaald is, zullen de gegevens maximaal 5 jaar bewaard worden.

Rechten van de betrokkene

In de AVG worden volgende rechten aan de aan de betrokkene toegewezen in verband met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Indien de betrokken bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, kan dit door een e-mail te verzenden naar [email protected].

Klacht

Betrokkene beschikt steeds over het recht om een klacht in te dienen. Dit kan rechtstreeks via het e-mailadres [email protected].

Betrokken kan zich ook rechtstreeks richten tot de toezichthoudende autoriteit.

Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2/274.48.00.